EDUKACJA ARTYSTYCZNA GŁUCHYCH

Witamy na naszej stronie

Istotą projektu jest zaimplementowanie różnych form edukacji artystycznej w szkołach specjalnych kształcących młodzież z upośledzeniami słuchu, dzięki czemu nastąpi zwiększenie dostępu tej grupy do kultury oraz jej tworzenia. Nadrzędną ideą jest stworzenie, przetestowanie i upowszechnienie narzędzi/metod pracy twórczej z niesłyszącą w zakresie ich edukacji artystycznej oraz podzielenie się z instytucjami wspierającymi aktywnością osób niesłyszących wypracowanymi w ramach projektu rezultatami. 

 

Zapraszamy do kontaktu

 

 

Zobacz wypracowane inspiracje artystyczne

Zobacz nasze projekty

Prezentujemy kilka naszych projektów. Innowacyjność projektu wyrażona jest w kilku wymiarach: przedmiotowym, podmiotowym (inkluzyjność), narzędziowym (metodycznym) oraz produktowym. Innowacyjność podmiotowa przejawia się we wspieraniu kompetencji społecznych i kulturowych w gronie osób z zaburzeniami słuchu. W szczególności projekt wzmacnia transferowalne kompetencje w zakresie tworzenia kultury oraz partycypacji w kulturze europejskiej, partycypacji społecznej, obywatelskiej oraz inkluzji edukacyjnej w zakresie edukacji artystycznej w gronie osób z zaburzeniami słuchu.

Język migowy

Więcej

Pantonima

Więcej

Moda

Więcej

Taniec

Więcej

 

Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów jest szczególnie ważne w przypadku niesłyszących. Istnieją prace naukowe na temat edukacji artystycznej jako dziedziny edukacji i dane ilustrujące korzyści z włączania sztuki do edukacji, w wielu krajach tych danych jest zbyt mało, są trudne do sprawdzenia i niełatwo do nich dotrzeć. Są udane przykłady w zakresie tworzenia i realizacji programów edukacji artystycznej, ale na ogół nie formułują one teoretycznych hipotez i nie dostarczają danych potrzebnych do zilustrowania efektów tych działań. A przede wszystkim nie dotyczą środowiska osób Głuchych.